Araştırma Projeleri

Avrupa Birliği Projeleri

Süre

Başlık

Coordinator

12.2013 - 12.2016

GREEEN: Green Environment Education European Network

Ali Yıldırım

08.2013 - 02.2015

FS2C: From School to Community: Children and Students as Change Agents in the Community

Cennet Engin-Demir

01.2012 - 12.2013

VITA: Validation of Service related Learning Outcomes with an IT based Assessment and Evidencing System

Ali Yıldırım

01.2011 - 12.2013

DIALOGUE: Bridges Between Research and Practice in University Life Long Learning

Hanife Akar

01.2011 - 12.2012

CLIMES: Climate-Friendly Management in European Schools

Hanife Akar

01.2006 - 12.2008

ACT! Active Citizenship Training: Measuring the Impact of Informal Learning on Active Citizenship

Hanife Akar

 

 

 

 

 

 

BAP Projeleri

 

Süre

Başlık

Coordinator

01.2014 - 12.2014

Elektronik Ortamda Öğrenci Ders Değerlendirmesi Uygulaması: ODTÜ Örneğinde Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Yeşim Çapa-Aydın

01.2014 - 12.2014

Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Aidiyet ile Umut Düzeyi, Yaşam Doyumu, Yalnızlık Arasındaki İlişki

Ayhan Demir

01.2014 - 12.2014

Akademik Yıldırmanın Yordayıcıları Olarak Liderlik ve Sosyal Sistem

Cennet Engin-Demir

01.2014 - 12.2014

Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği

Zeynep Hatipoğlu-Sümer

01.2014 - 12.2014

Türk Eğitim Sisteminde Değişime Yönelik Olumsuz Duygular ve Direncin Yordayıcıları ve Sonuçları

Yaşar Kondakçı

01.2013 - 12.2014

Öğretmen Eğitiminde Mobil Uygulamalar: Öğretmen Adaylarının Mobil-TPAB Bilgisinin Araştırılması

Evrim Baran-Jovanovic

01.2013 - 12.2013

İyi Öğretmen Kimdir: Üniversite Öğretim Elemanlarının Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

Serap Emil

01.2013 - 12.2014

Sınıf Yönetimi Derslerinde Kullanılmak Üzere Görsel Materyal Geliştirme Projesi

Gökçe Gökalp

01.2013 - 12.2013

Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği’nin Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Zeynep Hatipoğlu-Sümer

01.2012 - 07.2013

Online Ders Değerlendirme Anketi’ne Yönelik Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi

Yeşim Çapa-Aydın

01.2012 - 12.2013

Ailesi Mevsimlik Tarım İşçisi Olan İlköğretim Öğrencilerinin Duygusal ve Davranışsal Problemleri: Urfa İli Örneği

Oya Yerin-Güneri

01.2012 - 12.2012

Online Ders Değerlendirme Anketi’ne Yönelik Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi

Yeşim Çapa-Aydın

01.2012 - 12.2012

ODTÜ Öğrencilerinde Facebook Kullanımı ile Yalnızlık ve Utangaçlığın İlişkisi

Ayhan Demir

01.2012 - 12.2012

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasiye Yönelik Beklentileri ve Üniversite Ortamında Demokrasi ile İlgili Değerlendirmeleri

Cennet Engin-Demir

01.2012 - 12.2012

8-13 Yaş Çocuklarının Televizyon Haberleriyle İlişkili Korkuları

Özgür Erdur-Baker

01.2012 - 12.2012

Çatışma Çözme Stilleri ve Kişilik Özelliklerinin Evlilik Doyumundaki Rolü

Zeynep Hatipoğlu-Sümer

01.2012 - 12.2012

Türkiye’de Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminin Adayları Mesleğe Hazırlanması Açısından Değerlendirilmesi

Ahmet Ok

01.2011 - 12.2012

Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Seviyeleri, Eleştirel Düşünme Öğretimine İlişkin Tutumları ve Öz-Yeterlik Seviyeleri

Hanife Akar

01.2011 - 12.2011

Üniversite Yaşamına Katılım Düzeyleri ODTÜ Öğrencilerinin Başarılarını Nasıl Etkiliyor?

Oya Yerin-Güneri

04.2010 - 12.2010

Ankara'daki Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Değişime Hazır Olma Durumları ve Örgütsel Güven Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yaşar Kondakçı

01.2010 - 12.2010

Lisansüstü Öğrencilerin Araştırma Üretkenliğinin İncelenmesi

Yeşim Çapa-Aydın

01.2010 - 12.2010

Yaş,Cinsiyet ve Sosyoekonomik Statüye Göre Türkiye’de ve Amerika’da Yaşayan Çocukların Korkularının Karşılaştırılması ve Korku Kaynakları

Özgür Erdur-Baker

01.2010 - 12.2010

Flört İlişkisinde Şiddet: Üniversite Öğrencileri Arasında Yaygınlığı, Türleri ve Yordayıcı Değişkenler

Zeynep Hatipoğlu-Sümer

01.2010 - 12.2010

Öğretmenlerin İş Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Model Test Etme Çalışması

Oya Yerin-Güneri

01.2009 - 12.2011

Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Üretkenliğinin İncelenmesi

Yeşim Çapa-Aydın

01.2009 - 12.2010

Üniversite Öğrencilerinin Geçmiş Travmatik Yaşantıları ve Şimdiki Psikolojik Belirtileri

Özgür Erdur-Baker

03.2009 - 12.2010

Ankara'da Özel Sektör Sosyal Sorumluluğu Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Eğitime Yapılan Katkıların İncelenmesi

Yaşar Kondakçı

01.2009 - 12.2009

Üniversite öğrencilerinde erteleme davranışlarıyla başa çıkma

Ayhan Demir

01.2009 - 12.2009

Üniversite Öğrencileri Arasındaki Siber Zorbalığın Görünümleri ve Psikolojik Etkileri

Özgür Erdur-Baker

03.2008 - 12.2009

Ankara'daki Üniversitelerde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Sosyal, Kültürel ve Akademik Deneyimlerinin İncelenmesi

Yaşar Kondakçı

01.2008 - 12.2009

Kültürlerarası Eğitim: Yoksulluk ve Öğrencilerin Özyeterlik İnançları

Hanife Akar

01.2007 - 12.2008

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Deneyimlerinin İncelenmesi

Hanife Akar

01.2007 - 12.2007

Üniversite Öğrencilerinin Yaşantıları ve Kazanımları

Zeynep Hatipoğlu-Sümer

01.2007 - 12.2007

ODTÜ Öğrencilerinde Beden İmajı

Ayhan Demir

01.2007 - 12.2007

Emotional Regulation During Test-taking

Yeşim Çapa-Aydın

01.2006 - 12.2008

Yapılandırmacı Yaklaşımla Geliştirilen Eğitim İstatistiği Dersinin Öğrencilerin Tutum, Kaygı ve Başarıları

Ahmet Ok

01.2006 - 12.2007

ODTÜ Öğrencilerinin Değer Yargılarının İncelenmesi.

Ahmet Ok

01.2006 - 12.2006

ODTÜ’de Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Karşılaştıkları Problem Alanlarının Belirlenmesi

Ayhan Demir

01.2006 - 12.2006

Üniversite Öğrencilerinde Olumsuz Değerlendirilme Korkusu

Ayhan Demir

01.2005 - 01.2008

İlkokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlıklarının Değerlendirilmesi

Ahmet Ok

04.2005 - 09.2006

How Teachers View Issues of Morally, Moral Education, and the Moral Development of Child

Hanife Akar

01.2005 - 12.2006

Internal Migration and Educational Issues: Policy Analysis

Hanife Akar

01.2005 - 12.2005

Üniversite Öğrencilerinde Erteleme Davranışını Etkileyen Etmenler

Ayhan Demir

01.2004 - 12.2004

Yaşlılara Yönelik Grupla Psikolojik Danışma

Ayhan Demir

05.2003 - 10.2004

Cinsiyet Rollerinin Kadın Akademisyenlerin Kariyer Gelişimlerine Etkisi Üzerine Niteliksel Bir Çalışma.

Cennet Engin-Demir

09.2003

İlöğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları ve İlköğretim Programlarında Çevre Eğitiminin İncelenmesi

Ahmet Ok

01.2003 - 11.2003

Farklı Grupların Orta Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil (İngilizce) ile Öğretime Yönelik Tutum ve Görüşleri

Ahmet Ok

07.2002 - 07.2003

ODTÜ Öğrencilerinde Yalnızlık ve Çatışma Eğilimleri Arasındaki İlişki

Ayhan Demir

06.2002 - 06.2004

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Yardım Arama Davranışını Etkileyen Bazı Etmenler

Ayhan Demir

06.2002 - 06.2003

ODTÜ Eğitim Fakültesi Mezun Profilinin Çıkarılması

Ayhan Demir

01.2002 - 11.2002

İngilizce Okutmanlarında Stres ve Strese Bağlı Faktörlerin İncelenmesi

Ahmet Ok

01.2002 - 12.2002

İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinde Yürütülen Öğremenlik Uygulama Derslerinin Değerlendirilmesi

Ahmet Ok

01.2002 - 12.2002

Farklı Grupların Orta Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil (İngilizce ) ile Öğretime Yönelik Tutum ve Görüşler

Ahmet Ok

01.2002 - 12.2002

Eğitim Fakültelerinin Farklı Programlarına Gelen Öğrencilerin Özellikleri

Ahmet Ok

05.2001 - 10.2002

Türk ve Amerikalı Üniversite Öğrencilerinin Cinsellik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları.

Cennet Engin-Demir

04.2001 - 12.2002

Bütünsel Açıdan Sağlık Eğitim Programının Stress, Kaygı ve Bütünsel Sağlık Üzerine Etkisi

Oya Yerin-Güneri

05.2001 - 12.2001

Eğitim Fakültelerinin Farklı Programlarına Gelen Öğrencilerin Özellikleri

Ahmet Ok

05.2001 - 12.2001

Ingilizce Öğretmenliği Bölümlerinde Yürütülen Öğretmenlik Uygulama Derslerinin Değerlendirilmesi

Ahmet Ok

05.2001 - 12.2001

Ingilizce Okutmanlarında Stres ve Strese Bağlı Faktörlerin İncelenmesi

Ahmet Ok

05.2000 - 05.2002

Farklı Grupların Ortaöğretim Kurumlarında Yabancı Dil ile Öğretime Yönelik Tutum ve Görüşleri

Ahmet Ok

05.2000 - 03.2001

ODTÜ'de Görevli Tüm Akademik ve Akademik Olmayan Personelin Çocuklarının Eğitim Profilinin Çıkarılması

Meral Aksu

04.2000 - 11.2001

ODTÜ'de Öğrenci-Öğretim Elemanı İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Bir Çalışma

Cennet Engin-Demir

04.2000 - 04.2001

Rehberlik Araştırma Merkezlerinin Durumunun Saptanması

Ayhan Demir

05.1999 - 05.2002

Öğretmen ve Öğrenci Merkezli Öğretim: Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulamaları

Ahmet Ok

05.1999 - 08.2001

İlköğretim I. Kademe Düzeyinde Yapılan Öğretim Planlanlarının Değerlendirilmesi

Ali Yıldırım

09.1999 - 09.2000

Mesleki Rehberlik Etkinlikleri Uygulaması: Mesleki Olgunluk Artırılması

Ayhan Demir

01.1997 - 05.1998

Ortaöğretimde Sosyal Bilimler Öğretiminin Değerlendirilmesi Projesi

Ali Yıldırım

02.1994 - 12.1994

Ergenlik Çağındaki Gençlerin Kimlik Tanımları Projesi

Ali Yıldırım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Projeler

 

Süre

Başlık

Coordinator

10.2013 - 09.2017

TeachEDMobile: Integrating Mobile Applications into Teacher Education (European Commission Marie Curie Career Integration Grant

Evrim Baran-Jovanovic

01.2013 - 05.2013

Development of Teacher Performance Assessment System for İzmir Türk College (AGUDOS)

Ali Yıldırım

06.2012 - 12.2012

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Aile Eğitimi Programları Araştırması (DSİM)

Ali Yıldırım

06.2007- 01.2008

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Faaliyetlerinin ve Çalışma Yöntemlerinin Oluşturulması (TEKNOKENT)

Ayhan Demir

12.2004

Türkiye'de Göç Alan ve Göç Veren İllerde Eğitim Sorunları (MEB EARGED)

Hanife Akar

07.2000 - 08.2000

Yönetici Adayları Eğitim Yönetimi Hizmet-içi Eğitim Programı (MEB)

Meral Aksu