Son Güncelleme:
03/11/2022 - 15:22

Eğitim Yönetimi ve Planlaması Doktora Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlaması Doktora programının amacı üst düzeyde bir eğitim anlayışı güderek, eğitim yönetimi, eğitim politikası geliştirme ve okul yönetimi alanlarında uzmanlaşmaktır. Bu çerçevede program, üniversitelerde ve diğer kurumlarda çalışan geleceğin araştırmacılarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda programın hedefleri:

1. Program geliştirme, öğretim, ölçme ve değerlendirme gibi bağlantılı alanlar dâhil olmak üzere eğitim yönetimi ve planlaması, okul liderliği ve yönetim, eğitim politikası geliştirme konularında bilgi ve fikir kazandırmak,

2. Öğrencilere eğitim yönetimi ve planlaması ve diğer ilgili disiplinlerde araştırma tasarlayıp yürütebilme becerisi kazandırmak

3. Önemli eğitim konularını yeniden çerçevelendirmeyi sağlamak ve hem sistem hem de örgüt seviyesindeki meseleleri çözmek için eğitim politikası alternatifleri tasarlamak,

4. Sosyal bilimlerin yönetim, sosyoloji, psikoloji ve siyasal bilimler gibi diğer alanlarında beceri geliştirmek olarak sıralanabilir.

Dolayısıyla Eğitim Yönetimi ve Planlaması Doktora programı öğrencilerden eğitim yönetimi ve planlaması alanındaki gelişmeleri takip etmelerini, bu gelişmeleri teorik bilgiler ışığında yeniden yapılandırabilmelerini ve ulusal ve uluslararası düzeyde okulların kapasitesini geliştirmek için pratik öneriler geliştirmelerini beklemektedir. Öğrencilerden ayrıca eğitimsel problemleri yeniden tanımlayabilmeleri, problemleri aydınlatmak için özgün araştırma projeleri yapabilmeleri ve sistem ve örgüt seviyesinde politika geliştirmek ve uygulamak için bilgi üretebilmeleri de beklenmektedir. Hazır bilgileri sunmaktan ziyade, doktora programı öğrencilerin iş ortamlarında ileri düzey teori ve uygulama açıklamalarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgiyi üretmek için gerekli olan becerileri kazanmalarına yardım etmeyi amaçlar. Çeşitli seminerler yardımıyla öğrencileri öğretmenlik uygulamasının merkezine koymayı hedefleyen felsefemiz, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme kavramını yaşayan bireyler olarak yetişmesini öngörmektedir. Bu programa farklı disiplinlerden lisansüstü mezunu öğrenciler kabul edilmektedir. Öğretmenlik sertifikasına sahip olmayan ve/veya doktora düzeyinde öğrenim görebilmesi için gerekli dersleri almamış olan öğrenciler, bir ya da iki yarı yıl sürebilen bir bilimsel hazırlık programına kabul edilmektedirler. Programdan mezun olabilmek için öğrenciler ikisi Araştırma ve İstatistik, dördü alan dersi, ikisi seçmeli ders ve biri de tez hazırlama dersi olmak üzere 8 dersi tamamlamak zorundadırlar. Ders yükünü başarıyla tamamlayan öğrenciler, doktora savunmaları için bir araştırma yürütür ve başarılı bir şekilde savunarak programdan mezun olur.

Ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

Ders açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.